Avaluar si els sistemes de gestió de continguts (CMS) poden convertir-se en l’estàndard tecnològic més adequat

Avaluar si els sistemes de gestió de continguts (CMS) poden convertir-se en l’estàndard tecnològic més adequat

Des de la segona meitat dels noranta, la gestió del coneixement s’ha anat gestant i consolidant amb força com una nova disciplina en l’àmbit de les organitzacions. L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar si els sistemes de gestió de continguts (CMS) poden convertir-se en l’estàndard tecnològic més adequat per a la consolidació d’aquesta disciplina. Per cobrir aquest objectiu s’intenta caracteritzar i analitzar, en primer lloc, les principals funcions (d’edició i explotació) d’aquests nous sistemes. En segon lloc, s’intenta abordar la disciplina de la gestió del coneixement examinant, primer, quins són els diferents tipus de coneixement que podem trobar en el context d’una organització i identificant i analitzant, després, les operacions crítiques per a la gestió adequada d’aquesta tipologia cognitiva. I, finalment, s’avalua en quina mesura les solucions tecnològiques aportades pels CMS poden ajudar en la implementació apropiada d’aquestes operacions crítiques.

Leave a Comment